Regulamin i Ogólne Warunki Sprzedaży

Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia Kupującego i równoznaczne jest z faktem zaznajomienia i akceptacji przez Kupującego treści OWS, dostępnej w siedzibie firmy, w każdej jednostce handlowej firmy oraz na stronie internetowej www.ms-stal.pl.
4. Zawarcie umowy sprzedaży na podstawie wystawionej faktury sprzedaży, równoznaczne jest z faktem zaznajomienia i akceptacji przez Kupującego treści OWS, dostępnej w siedzibie firmy, w każdej jednostce handlowej firmy oraz na stronie internetowej www.ms-stal.pl.
5. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
6. Poza uregulowaniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wysyłane przez MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określane są w ofertach lub potwierdzeniach wysyłanych kontrahentom.
3. Aktualny cennik jest zawsze dostępny w biurze MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący, chyba ze strony uzgodniły inaczej. MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w przypadku nagłego wzrostu cen stali o więcej niż 10% bez wcześniejszego poinformowania.
4. Ceny zawierają koszt opakowania (folia + binda) natomiast paleta jest materiałem zwrotnym na koszt odbiorcy.

Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez jakichkolwiek potrąceń przez Kupującego, według uzgodnionych warunków płatności. Termin dokonania zapłaty jest uzgadniany z kontrahentem i wskazany na fakturze sprzedaży.
2. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty, MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań do zapłaty, do żądania odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia. Odsetki ustawowe za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
4. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek umownych za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
5. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art.451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
6. Kupującemu nie służy wobec MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
8. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

Odpowiedzialność za wady

1. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
3. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy, konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcą, który dostawę zrealizował.
4. Zgłaszanie reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru:
a. dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
b. dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.
Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.
5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali nie można wykluczyć istnienia drobnych zarysowań, nalotów, przebarwień, zaoliwień lub innych nieoczywistych wad strukturalnych. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.
6. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż w terminie 7 dni po otrzymaniu towaru. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.
7. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji Kupującemu.
8. MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
9. MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru, wskutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania towaru przez Kupującego, za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
10. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych, tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia, ogranicza się do towarów wadliwych.
11. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
12. Odpowiedzialność AMS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za szkody powstałe w wyniku istnienia wad, w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona (art. 558 Kodeksu cywilnego).
13. MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.
14. Zakwestionowanie ilościowe i/łub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do
wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
15. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
16. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
17. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego, chyba że strony postanowią inaczej.
18. MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych. 19. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa
potrącania swoich roszczeń.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
3. MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby MS COETUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4. Z uwagi na podstawowy przedmiot OWS jakim jest docelowa Umowa sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę i używanie w tej umowie danych osobowych Kupującego – informujemy, że u Sprzedawcy są stosowane i przestrzegane procedury ochrony danych osobowych Kupującego (RODO), tym samym ich przetwarzanie zgodne jest z obowiązującym prawem.